माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवितात एक भेटलेली माणसे व वाचलेली पुस्तके ,,,,,,महंत रामगिरीजी महाराज (७ ऑक्टोबर २०१७ )

अध्यात्मज्ञान प्राप्त करणे  हे जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे   ....महंत रामगिरी महाराज, सराला बेट.